Sustitució Advocats

LEX PROCURAE - A & M PROCURADORES

SUBSTITUCIÓ ADVOCATS - CAMPS D'ACTUACIÓ ADVOCATS SUBSTITUTS:

ACTE DE TRÀMIT

abogadossustitutos.com, el substitueix i actua en el seu lloc en la realització d'un acte de tràmit de caràcter jurídic, judicial o extrajudicial, com ara substitució en actes de conciliació o de mediació o bé l'assistència a actes de tràmit processal com declaracions de testimonis , de perits o d'investigats. Així mateix podrà comptar amb els nostres professionals per acompanyar els seus clients a realitzar l'atorgament de poders, pràctica de proves, realització de tot tipus de tràmits administratius en què es requereixi la presència d'un lletrat, etc ...

AUDIÈNCIA PRÈVIA

Dret a que un advocat col·laborador de Abogadossustitutos.com el substitueixi i actuï en el seu lloc en la celebració de la vista d'una audiència prèvia d'un procediment ordinari. ajustant-se a les seves instruccions i al reflectit en la demanda o contestació.

JUDICI VERBAL

Un lletrat de Abogadossustitutos.com el substituirà i acudirà al seu lloc en la celebració de la vista d'un judici verbal o d'un judici ràpid en seu penal, ajustant-se a les seves instruccions ai el reflectit en la demanda o contestació, o, si s'escau en l'escrit d'acusació o defensa.

JUDICI ORDINARI

Com en els anteriors supòsits un lletrat de Abogadossustitutos.com el substituirà i actuarà en el seu lloc en la celebració de la vista d'un judici ordinari o d'un judici penal.

Tots els serveis de substitucions es presten sota la responsabilitat de l'advocat designat per a la substitució que és qui haurà d'emprar la diligència exigible a la col·laboració entre companys.