Sustitució Procuradors

LEX PROCURAE - A & M PROCURADORES

Àmbit d'actuació Judicial

Dret Processal Civil / Processal Mercantil / processal penal / Processal Administratiu

SERVEIS GENERALS

Presentació telemàtica de demandes.

Liquidació de taxes judicials.

Liquidació de dipòsits judicials.

Escrits de tràmit.

Representació processal en tota classe de judicis.

Notificació i execució de resolucions judicials.

Control d'assenyalaments, terminis i recursos.

Gestió en registres, notaries i altres institucions.

Liquidació i gestió de pagament d'Impostos sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats.

Gestió de cobrament amistosa i contenciosa a escala nacional i internacional.

Execució de declaratius.

Declaració, presentació i consulta de demandes.

Seguiment de solvència.

Sol·licitud d'embargaments.

Càlcul d'interessos.

Subhastes judicials.

Llançaments.

Presentació d'escrits.

Diligenciament i emplenament d'exhorts, oficis i manaments.

Àmbit d'actuació: col·laboradors a nivell nacional.