Contractació Detectius

LEX PROCURAE - A & M PROCURADORES

Els detectius privats són els professionals idonis per a aquells lletrats que exigeixen garanties en el valor probatori dels seus al·legats, i el seu treball consisteix en la verificació de dades, fets i aportació de proves.

El nostre gabinet col·labora amb detectius a nivell nacional degudament acreditats pel Ministeri d'Interior, per poder dur a terme qualsevol investigació d'àmbit privat, sempre que la part sol·licitant estigui legitimada oferint les següents àrees d'actuació:

LABORAL

Baixes fingides.

Antecedents laborals.

Control de directius, empleats, etc.

Absentisme laboral.

Duplicitat d'ocupació.

Competència deslleial.

Violació del secret professional.

 

PERSONAL

Seguiments i control.

Intrusisme professional.

Delictes privats.

Localització de persones.

Extorsió i xantatge.

Arrendaments i traspassos.

Duplicitat de domicili.

 

FINANCER

Insolvència fingida.

Informes econòmics i financers.

Informació prèvia per embargaments.

Localització de béns.

Responsabilitat econòmica.

Recerca de patents i marques.

Fraus i fallides.

 

FAMILIAR

Separacions.

Divorcis.

Localització d'hereus.

Revisió de la pensió compensatòria.

Ludopatia, alcoholisme, drogodependència,...

Detecció de consum de drogues.

Infidelitats.

 

RECERQUES

De béns.

De documents en registres i arxius.

De domicilis.

De persones.

 

VIGILÀNCIES

En hotels.

Laborals.

En establiments comercials.

Personals.

Custòdia de persones i béns.

Seguiments.